Regulamin

Definicje

projekty.garazy.pl - Tooba.pl Mikołaj Bykowski Przemysław Klein s.c.
85-796 Bydgoszcz, ul. P.E. Strzeleckiego 6/26, NIP: 554-289-78-74, REGON 340876950,
adres URL: www.projekty.garazy.pl
Sprzedający
pracownia architektoniczna współpracująca z projekty.garazy.pl, posiadająca prawo do sprzedaży gotowych projektów prezentowanych w Serwisie projekty.garazy.pl.
Serwis projekty.garazy.pl
serwis internetowy pod nazwą projekty.garazy.pl, który umożliwia prezentację oferty towarów i/lub usług świadczonych przez kontrahentów projekty.garazy.pl (Sprzedających), a użytkownikom tegoż serwisu zapoznanie się z tą ofertą i jej przyjęcie.
Użytkownik Serwisu projekty.garazy.pl
osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu projekty.garazy.pl jest projekty.garazy.pl.
 2. projekty.garazy.pl prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych na podstawie oprogramowania własnego i za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem URL: http://www.projekty.garazy.pl.
 3. projekty.garazy.pl nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie projekty.garazy.pl towarów (projektów) i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności dotyczących właściwości i jakości poszczególnych towarów (projektów).

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy pracownią architektoniczną posiadającą prawo do sprzedaży projektu a Użytkownikiem Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującym).
 2. Zamówienia na produkt/y przyjmowane są za pośrednictwem:
  1. Serwisu projekty.garazy.pl (elektroniczny formularz zamówienia),
  2. telefonu pod numerem: 52 384 49 90,
  3. faksu pod numerem: 52 342 24 39.
 3. Wiążące są zamówienia poprawnie złożone, potwierdzone telefonicznie przez Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego) i zawierające wszystkie niezbędne dane do jego realizacji, tj.:
  1. imię i nazwisko Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego),
  2. adres wysyłki,
  3. adres e-mail,
  4. telefon kontaktowy,
  5. nazwę produktu,
  6. wersję produktu (np. odbicie lustrzane),
  7. formę płatności (płatne przy odbiorze, przelew bankowy).
  W przypadku składania zamówienie przez osoby prawne dodatkowo podane muszą być:
  1. nazwa firmy,
  2. NIP.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Formularz zamówienia może być dostarczony pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym bądź bezpośrednio do siedziby projekty.garazy.pl.
 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 7. projekty.garazy.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego) w formularzu zamówienia będą niepełne.
 8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Serwisu projekty.garazy.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto – obejmują podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 10. Sprzedający zobowiązują się do wysyłki zamówionych projektów (wraz z fakturą VAT) na adres zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych, licząc od:
  1. daty potwierdzenia przyjętego zamówienia, jeśli projekt jest opłacany za pobraniem pocztowym,
  2. daty otrzymania zapłaty na konto pracowni, jeśli projekt jest opłacany z góry.
  Ww. terminy zostaną dotrzymane, jeśli nie zaistnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwią wysyłkę projektów, o czym Sprzedający natychmiast powiadomią Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego).
 11. Sprzedający pokrywa koszty związane z dostawą projektu do Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego) na terenie kraju.
 12. Forma i sposób rozliczenia dla wysyłek zagranicznych będzie każdorazowo ustalana pomiędzy projekty.garazy.pl a Użytkownikiem Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującym) dokonującym transakcji w Serwisie projekty.garazy.pl.

Transakcja kupna sprzedaży

 1. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Użytkownikiem Serwisu projekty.garazy.pl a Sprzedającym na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 2. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym projekty.garazy.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Gwarancja i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego) i dostawcę przesyłki.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik Serwisu projekty.garazy.pl (Kupujący) jest zobowiązany zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy Sprzedawcy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać:
  1. faksem,
  2. e-mailem
  na dane podane podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrot towaru należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. Koszty związane z dostawą zwracanego towaru do Sprzedającego pokrywa Użytkownik Serwisu projekty.garazy.pl (Kupujący). Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego lub projekty.garazy.pl nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 6. Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu za pomocą:
  1. faksu,
  2. e-mail,
  posługując się danymi podanymi podczas realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 8. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki gwarantujemy zwrot należności stanowiący równowartość zakupionego towaru. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego na konto wskazane przez Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego) w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.

Postanowienia końcowe

 1. projekty.garazy.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą projekty.garazy.pl do:
  1. weryfikacji zamówienia,
  2. kontaktu z Użytkownikiem Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującym),
  3. przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika Serwisu projekty.garazy.pl (Kupującego).
  Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty projekty.garazy.pl.
 3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie projekty.garazy.pl.
 4. projekty.garazy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników Serwisu projekty.garazy.pl (Kupujących). Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie projekty.garazy.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.